GEBIEDSONTWIKKELING

Reinwaterpark

Reinwaterpark is een gebied in de buurt van Haarlem. Oorspronkelijk kocht de stad Haarlem dit gebied in 1897 als locatie voor het filteren en oppompen van drinkwater. De duinen in dat gebied functioneerden als natuurlijk waterfilter. Het gebied bevindt zich te midden van natuurgebieden en is tegelijkertijd een erfgoedlocatie vanwege de bouwelementen en enkele monumentale gebouwen. Het gebied ligt ook direct naast de monumentale en historische Watertoren.

In de loop der jaren verwierf Cobraspen dit gebied en ontwikkelde een plan om woningbouw in een historische en natuurlijke omgeving te realiseren. Het plan is gebaseerd op de oorspronkelijke bouwstructuur van de pomplocatie en de geschiedenis van het gebied blijft zichtbaar. Alle monumenten op het terrein blijven bewaard. Ze krijgen nieuwe openbare functies en de nieuwe particuliere huizen worden gebouwd volgens de historische architectuur van de bestaande bouw. Na zorgvuldige planning en overleg heeft de gemeente ingestemd met het voorlopig stedenbouwkundig plan voor de herontwikkeling van het gebied. Geweldige ideeën die de toekomst dienen en de geschiedenis van Overveen eer aandoen. Cobraspen maakt dit mogelijk.

Bestaande situatie

Het plangebied Reinwaterpark bevindt zich op de overgang van dorp naar bos en duinen. Ten opzichte van de dorpskern van Overveen ligt het gebied enigszins perifeer. De woningen die het plangebied omringen, vinden hun oorsprong in de facilitaire functies in en rond het plangebied als dienstwoningen. Aan de zuid-oostzijde van Reinwaterpark bevindt zich een strook met gemeentewoningen die hun oorsprong vinden in het bieden van woonruimte aan medewerkers van de gemeente werkzaam op de gemeentewerf.
 De woningen maken geen deel uit van een doorlopende bebouwingsstructuur richting dorpskern. Het gebied aan de noordkant van het plangebied grenst aan de Zeeweg. Ten noorden van de Zeeweg ligt een natuurlijk, halfopen terrein, dat wordt gebruikt door PWN als wateropvang gebied, als natuurbezoekers- centrum en als toegang voor de camping van Defensie. Het gebied aan de oostkant van het plangebied wordt gekenmerkt door facilitaire functies in de vorm van het milieupark, de gemeentewerf en een tennispark langs de Zeeweg. Een markant punt in dit gebied is de watertoren die op een verhoging ligt en als zodanig een dominante positie inneemt.
Het gebied aan de zuid- en westkant van het plangebied bestaat uit natuur in de vorm van een bospark. Tevens loopt door dit gebied een duinvallei met relatief grote hoogteverschillen. Dit gebeid maakt deel uit van het Nationaal park Kennemerland.

Sinds het begin waren er twee plannen gepubliceerd, inmiddels is duidelijk geworden dat de voorkeur uitgaat naar de hoofdfunctie ‘wonen’. Momenteel is er een participatieproces gaande met als doelstelling een plan te ontwikkelen voor herbestemming en ontwikkeling welke breed gedragen wordt door belanghebbenden individuen en organisaties.

Update 27 september 2017
Een Voorlopig Stedenbouwkundig Plan is ingediend naar aanleiding van het participatieproces.

Alle documenten voorliggende documenten kunt u op deze pagina terugvinden en inzien. Evenals de ingediende VSOP.

De planontwikkelingen zijn 29 november 2016 gepresenteerd. Bekijk hier de poster presentatie

Waar

Overveen, gemeente Bloemendaal.

Wat

Modern wonen in het voormalig waterwingebied.

Wauw

Monumentale gebouwen.

Locatie van het Reinwaterpark